Posted on

Spis zwierząt

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt, od 18 października 2016 r. rolnicy posiadający zwierzęta gospodarskie muszą stosować się do nowych zasad. Nowe regulacje dotyczą zwłaszcza posiadaczy trzody chlewnej. Mają one na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród zwierząt. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń) zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcynie później jednak niż w dniu 31 grudnia. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne tych zwierząt posiadacz zwierząt przekazuje Kierownikowi Biura Powiatowego w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji.

 Kto tego nie dokona, może zostać ukarany grzywną

Obowiązek spisywania stada w gospodarstwie dla stad świń i krów wprowadzono w ubiegłym roku.Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 18 października 2016 r., właściciele świń czy krów muszą raz w roku sporządzić spis inwentarza i przekazać go do ARiMR do 31 grudnia.

W przypadku bydła trzeba podać: numer siedziby stada, datę dokonania spisu, wypisać numery wszystkich sztuk, w prawym górnym rogu wpisać wyraz „BYDŁO” oraz nie zapomnieć o podpisie.

 

W przypadku świń trzeba podać: numer siedziby stada, bez wypisywania okienek z numerami zwierząt. Wpisujemy datę, w prawym górnym rogu słowo „ŚWINIE”, a nad miejscem na podpis podajemy łączną ilość zwierząt przebywających w stadzie na dzień spisu i składamy podpis.

 

Nie wystarczy policzyć i spisać na kartce. Formularze zgłoszenia zwierząt do rejestru można pobrać ze strony:

http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/formularze-dotyczace-identyfikacji-i-rejestracji-zwierzat-gospodarskich-2017.html

Zgłoszenia te należy złożyć w formie pisemnej na formularzu udostępnionym przez Agencję:

 

1. osobiście w Biurze Powiatowym ARiMR,

 

2. drogą pocztową,

 

3. przy użyciu e-PUAP lub aplikacji CK-IRZ

http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/obsluga-zgloszen-przez-internet.html

 

 

Inne zmiany:

 

1. Zgodnie z nowymi przepisami numer identyfikacyjny świni – jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło, albo innej siedziby stada, w której zwierzę przebywało powyżej 30 dni.

2. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest oznakować należące do niego zwierzęta w terminie 30 dni od dnia urodzenia. Oznakowania dokonuje się poprzez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym.

3. W przypadku opuszczenia przez świnię siedziby stada urodzenia przed upływem 30 dni od dnia urodzenia – rolnik zobowiązany jest oznakować świnię kolczykiem przed dniem opuszczenia przez to zwierzę siedziby stada.

4. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba stada urodzenia i przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest zobowiązany dodatkowo oznakować to zwierzę poprzez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której zwierzę przebywa powyżej 30 dni.

5. W terminie 7 dni od dnia oznakowania świni, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR oznakowanie zwierzęcia, podając liczbę oznakowanych zwierząt.

6. W przypadku utraty kolczyka, także elektronicznego, posiadacz zwierzęcia gospodarskiego (bydła, owiec, kóz i świń)  zobowiązany jest oznakować zwierzę duplikatem kolczyka albo duplikatem kolczyka zawierającym elektroniczny identyfikator w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego duplikatu. Te same zasady obowiązują w przypadku utraty duplikatu kolczyka. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za jego prawidłowe oznakowanie.

7. Posiadacz trzody chlewnej zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę liczebności stada świń w terminie 7 dni od dnia następujących  zdarzeń:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia, przywozu z państw trzecich albo państw członkowskich,
 • uboju zwierzęcia gospodarskiego.

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

8. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub gdy dojdzie do wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, podlegającej obowiązkowi zwalczania i zostanie określony obszar zapowietrzony, zagrożony lub inny obszar podlegający ograniczeniom, posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR zmianę stanu stada świń w terminie 24 godzin od dnia następujących zdarzeń:

 • zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada,
 • uboju zwierzęcia gospodarskiego,

Rolnik musi podać liczbę zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsce pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

9. Aby nadać numer w Rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzonym przez ARiMR, należy zgłosić Kierownikowi Biura Powiatowego siedzibę stada, miejsce prowadzenia działalności nadzorowanej przez Inspekcję Weterynaryjną. Obowiązek ten spoczywa na:

 • posiadaczu zwierzęcia gospodarskiego,
 • podmiocie prowadzącym miejsce gromadzenia zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie targów, wystaw, pokazów i konkursów zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt,
 • podmiocie prowadzącym rzeźnię,
 • podmiocie prowadzącym zakład przetwórczy lub spalarnię.

Zgłoszenia należy dokonać:

 • nie później niż w dniu:
  • wprowadzenia pierwszego zwierzęcia gospodarskiego do siedziby stada lub miejsca gromadzenia zwierząt,
  • uboju pierwszego zwierzęcia gospodarskiego,
  • unieszkodliwienia zwłok zwierzęcia gospodarskiego w zakładzie przetwórczym lub spalarni
 • w terminie 14 dni od dnia:
  • wydania decyzji powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt,
  • wydania decyzji stwierdzającej spełnianie wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 23 września 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. 2016 poz. 1605)

 

Źródło:ARIMR

Posted on

Pomoc dla rolników poszkodowanych w dniu 11 sierpnia 2017 r.

W załączeniu znajdą Państwo pismo Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 września 2017 r. dotyczące programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowane wystąpienie w dniu 11 sierpnia 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego.

Pismo wojewody

 

Posted on

Zbiórka przepracowanego oleju

 
olej

 

 FIRMA AGROOPC W POROZUMIENIU Z URZĘDEM MIEJSKIM W KSIĄŻU WLKP. ORGANIZUJE BEZPŁATNĄ ZBIÓRKĘ PRZEPRACOWANEGO OLEJU.

ORIENTACYJNY TERMIN ZBIÓRKI OLEJU – CZERWIEC 2017R.

Każda z zainteresowanych osób otrzyma informację telefoniczną o konkretnym terminie zbiórki.

Zbierane będą : przepracowane oleje silnikowe, przekładniowe i hydrauliczne oraz filtry: oleju, paliwa, powietrza.

PRZY ODDANIU PRZEPRACOWANEGO OLEJU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODDANIA RÓWNIEŻ FILTRÓW I BANIEK (BAŃKI W ILOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ ILOŚCI ODDANEGO OLEJU FILTRY – 1 SZT NA KAŻDE ODDANE 10 L OLEJU).

DYSPONUJEMY RÓWNIEŻ POMPĄ, DZIĘKI KTÓREJ MOŻEMY WYCIĄGNĄĆ OLEJ Z BECZEK ORAZ WIĘKSZYCH POJEMNIKÓW.

OSOBY ZAINTERESOWANE  ODBIOREM OLEJU  PROSZONE SĄ O KONTAKT TELEFONICZNY POD

NR 661 144 095 – FIRMA AGROOPC  

 Zbiórkę obsługiwać będzie Firma AgroOPC Piotr Śliski Izdby 5, 88-300 Mogilno, TEL.601 236 867.

KAŻDY KTO PRZEKAŻE PRZEPRACOWANE OLEJE, OPAKOWANIA PO OLEJACH I FILTRY OTRZYMA KARTĘ PRZEKAZANIA ODPADÓW STANOWIĄCĄ POTWIERDZENIE PRAWIDŁOWEGO ZBYCIA!!!

Posted on

Nowe wymogi dla hodowców drobiu w związku z ptasią grypą

kury

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Śremie w związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U rok 2017 poz. 722) informuję, że każda osoba utrzymująca drób w chowie przyzagrodowym jest zobowiązana do prowadzenia „Informacji  z  codziennych przeglądów stada  drobiu” – (wzór w załączeniu).

wzór pdf

wzór doc

Posted on

Informacja o obowiązkach dotyczących właścicieli drobiu

Informacja o obowiązkach dotyczących właścicieli drobiu

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Śremie przypomina, iż na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 w/w rozporządzenia istnieje obowiązek, aby osoby utrzymujące drób lub inne ptaki w gospodarstwach, zgłaszały powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsca, ich utrzymywania, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Informacje na temat miejsc utrzymywania drobiu i innych ptaków należy zgłaszać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Śremie
ul. Chełmońskiego 22
63-100 Śrem
tel. (61) 28-10-049

Jednocześnie przypominamy, że nieprzestrzeganie przytoczonego przepisu rozporządzenia zagrożone jest karą administracyjną w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Niezachowanie wytycznych dotyczących bioasekuracji w przypadku wystąpienia grypy ptaków skutkować będzie brakiem możliwości wypłaty odszkodowania .

wniosek-zgłoszenie miejsc utrzymywania drobiu i innych ptaków

Posted on

Odbiór zużytej folii

Firma Jopek Recykling będzie zbierać w naszym sołectwie folie ( worki po nawozach, folie po pryzmach, balotach, bezbarwne, po pieczarkach, po pomidorach, folie budowlane itp.) oraz inne przedmioty z plastiku (worki typu big-bag, worki raszplowe, worki paszowe, skrzynki/wiaderka/węże plastikowe, sznurek, odpady poprodukcyjne, bańki/beczki). Wszystkich zainteresowanych proszę o zgłoszenie się i podanie numeru posesji pod numerem  506-203-717. Zbiórka jest bezpłatna.

Terminy:

Kiełczyn 24/25.03.2016

Kiełczynek 26.03.2016

Posted on

Środki ochrony roślin-szkolenie

 

Wopryskiielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Zespół Doradczy w Śremie organizuje szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Szkolenie odbędzie się 03.03.2016 w godzinie 09:00 na sali wiejskiej w Drzonku, Koszt szkolenia 100 zł. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Biuro w Śremie: 612835525

Malwina Tomczak: 51271084

Posted on

Szkolenie KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wyszła z propozycją zorganizowania szkolenia z zasad BHP dla rolniczek również tych emerytowanych. Jeżeli uda zebrać się grupę powyżej 15 pań po szkoleniu zostanie zorganizowany konkurs wiedzy w którym będzie można wygrać drobny sprzęt AGD. Bardzo zachęcam do wzięcia udziału w szkoleniu. Szkolenie odbyłoby się w listopadzie, a o konkretnej dacie poinformuję kurendą. Zainteresowane panie proszę zgłaszać się do sołtysa.

Posted on

Szacowanie szkód spowodowanych suszą

Do 31 lipca 2015 r. można składać wnioski o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanej suszą.

Zagrożenie suszą rolniczą notowane jest wśród upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, rzepaku i rzepiku, krzewów owocowych, warzyw gruntowych, roślin strączkowych.

Oświadczenia rolnika dotyczacego produkcji zwierzecej w 2015 r.

Wniosek o wyszacowanie szkód