Archiwum miesiąca: luty 2017

Usuwanie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków

Przypominamy, iż właściciele nieruchomości, na których zlokalizowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków, zobowiązani są do pozbywania się osadów z oczyszczalni, z częstotliwością określoną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz na 2 lata. Usługi na terenie Gminy Książ Wlkp. w zakresie usuwania osadu świadczy Firma EKO-DBAJ Sp. z o. o. z siedzibą w Cielczy ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin.

Koszt wywozu za 1 tonę wynosi 150 zł brutto w transporcie łączonym, przy minimum 10-ciu zgłoszonych nieruchomościach według ustalonego przez Firmę harmonogramu. Rachunki, faktury za wykonaną usługę winny być przechowywane przez okres minimum 3 lat. Szczegółowe informacje dotyczące usługi otrzymają Państwo kontaktując się bezpośrednio z przedstawicielami Firmy na numer telefonu: 501-388-736

Informacja o obowiązkach dotyczących właścicieli drobiu

Informacja o obowiązkach dotyczących właścicieli drobiu

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Śremie przypomina, iż na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 w/w rozporządzenia istnieje obowiązek, aby osoby utrzymujące drób lub inne ptaki w gospodarstwach, zgłaszały powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsca, ich utrzymywania, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Informacje na temat miejsc utrzymywania drobiu i innych ptaków należy zgłaszać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Śremie
ul. Chełmońskiego 22
63-100 Śrem
tel. (61) 28-10-049

Jednocześnie przypominamy, że nieprzestrzeganie przytoczonego przepisu rozporządzenia zagrożone jest karą administracyjną w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Niezachowanie wytycznych dotyczących bioasekuracji w przypadku wystąpienia grypy ptaków skutkować będzie brakiem możliwości wypłaty odszkodowania .

wniosek-zgłoszenie miejsc utrzymywania drobiu i innych ptaków

Przerwa w dostawie prądu

Książ Wlkp.
w dniach: 2017-02-10,
w godzinach:  10 lut 08:00 – 10 lut 13:00
Kiełczynek 49, 50a, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 62a,
62b, 62, 58, 59, 60, 61, 65, 66, świetlica,
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Książ Wlkp.
w dniach: 2017-02-10,
w godzinach:  10 lut 08:00 – 10 lut 10:00
Kiełczynek, Zakrzewo, Zakrzewice, Gogolewko, Gogolewo,
Świączyń, Konarzyce ul. Leśna 18, 19, 14, 12,