Archiwum miesiąca: lipiec 2017

Nowe zasady wycinki drzew od 17 czerwca 2017 r.

17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, wraz z nią zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew. Nadal konieczne jest uzyskanie zezwolenia w przypadku zamiaru usunięcia drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi, u których zamiar usunięcia drzewa nie wiąże się z prowadzoną działalnością gospodarczą, mają obecnie obowiązek zgłaszania w urzędzie usunięcia drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

oraz krzewów o powierzchni powyżej 25 m².

Zgłoszenia zamiaru wycinki drzew z nieruchomości może dokonać tylko właściciel nieruchomości.

Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Organ przyjmujący zgłoszenie jest zobligowany do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których winien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół. Kolejne 14 dni urząd będzie miał na wydanie, w drodze decyzji administracyjnej, sprzeciwu co do zamiaru usunięcia drzewa lub na wniosek zgłaszającego wydać zaświadczenie o braku sprzeciwu. W przypadku braku sprzeciwu będzie można usunąć drzewa, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia sporządzenia protokołu oględzin. Po tym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia.

Wydanie decyzji o sprzeciwie stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

Kiedy gmina będzie mogła wnieść sprzeciw do wycinki?
Tylko we wskazanych w ustawie przypadkach. Takiego sprzeciwu można będzie się spodziewać zwłaszcza, jeśli drzewo znajduje się na:

  • terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • terenie określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zieleń lub chronionym innymi zapisami tego planu,
  • terenach objętych formami ochrony przyrody (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu czy Natura 2000).

Gmina może zakazać wycinki również jeśli drzewo jest cenne przyrodniczo lub będzie tzw. drzewem „pomnikowym”, czyli będzie spełniać kryteria do uznania za pomnik przyrody.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa, będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu.

Druk zgłoszenia

SPOTKANIE Z DORADCĄ ENERGETYCZNYM

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjne z doradcą energetycznym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, które odbędzie się dnia 11 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej tut. urzędu.

Tematem spotkania będzie  możliwość pozyskania przez mieszkańców dofinansowania ze środków WFOŚiGW na wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych w ramach programu „PIECYK – 2017”.

Podczas spotkania możliwe będą także konsultacje indywidualne.

Więcej informacji o ww. programie:

www.wfosgw.poznan.pl/oferta-finansowania/osoby-fizyczne/