Zbiórka choinek

Urząd Miejski w Książu Wlkp. informuje, że na terenie Gminy istnieje możliwość bezpłatnego pozostawienia świątecznych drzewek (choinek) w wyznaczonych do tego miejscach. Zabrane stamtąd choinki mają szanse na drugie życie. Jako, że świąteczne drzewka są odpadem biodegradowalnym, oddając je do zakładu przetwarzania odpadów, powstanie z nich naturalny nawóz.

Gdzie zatem i kiedy można zostawić choinkę:

W czwartek, 14.01.2021, w godzinach od 8:00 do 10:00:

 • Chwałkowo Kościelne prze świetlicy wiejskiej obok kontenera na zużytą odzież,
 • Kołacin – przy budynku strażnicy,
 • Mchy – na trawniku przed remizą strażacką,
 • Brzóstownia – przy placu zabaw,
 • Włościejewice – Ługi – na trawniku przy budynku strażnicy.

Piątek, 15.01.2021, w godzinach od 8:00 do 10:00:

 • Chrząstowo – przy budynku strażnicy,
 • Konarzyce – przy świetlicy wiejskiej,  
 • Gogolewo – przy świetlicy wiejskiej,
 • Zaborowo – przy świetlicy wiejskiej.

Ponadto możliwe jest dostarczenie przez mieszkańców choinek do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Radoszkowskiej w Książu Wlkp., gdzie zostaną one odebrane nieodpłatnie. Przypomnijmy, że PSZOK czynny jest w następujących dniach i godzinach: we wtorki i czwartki od 10.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

                                                                                               Zapraszamy.

Zwrot podatku akcyzowego

Już od 3 sierpnia do 31 sierpnia br. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku, którego wzór znajdą Państwo w załączeniu, należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca br.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku wynosi 100 litrów na hektar użytków rolnychHodowcom bydła przypominamy, że od tego roku przysługuje dodatkowy limit ustalony jako 30-krotność stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła według stanu średniorocznego za rok poprzedzający (czyli w 2020 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2019 roku). Jednak muszą oni pamiętać, że do wniosku o zwrot podatku akcyzowego będzie trzeba załączyć również zaświadczenie od ARiMR potwierdzające ilość sztuk bydła w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim. O takie zaświadczenie można ubiegać się już w biurach powiatowych Agencji.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 października do 31 października br. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obowiązujący od 01.01.2019 r.

Załącznik do wniosku – zestawienie faktur vat za okres od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.

Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

W przypadku gruntów dzierżawionych, oświadczenie dotyczące gruntów, które wnioskodawca dzierżawi

Klauzula RODO

Informacja dla posiadaczy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Książa Wlkp. informuje, że w związku z prowadzonymi kontrolami nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, pod kątem spełnienia wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Książ Wlkp., dotyczących częstotliwości, zasad i sposobu usuwania nieczystości ciekłych stwierdza się wiele nieprawidłowości tj. brak umów na wywóz nieczystości ciekłych oraz rachunków potwierdzających wykonanie takiej usługi poprzez uprawniony podmiot. W związku z powyższym takie działania kontrolne na terenie gminy Książ Wlkp., zostaną wzmożone.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy i regulaminu zbiorniki bezodpływowe winny być opróżniane z częstotliwością i w sposób gwarantujący niewystępowanie wypływów ze zbiornika, wynikających z jego przepełnienia. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z usług w zakresie odbierania nieczystości ciekłych poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługę wywozu. Brak udokumentowanego wywozu nieczystości ciekłych będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych.

Kontrola dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.):

Art. 3 ust. 3 „Gminy prowadzą ewidencję:
1)zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
2)przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.”.
Art. 5 ust. 1 pkt 3a Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych.
Art. 5 ust. 1 pkt 3b Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Art. 6 ust. 1 Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub
2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2
– przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi..

Informuję również, że zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie naszej gminy posiadają następujące firmy:

 1. STRARLECH” Leszek Stępa Kiełczynek 70 63-130 Książ Wlkp. (061) 28 22 505
 2. Tapicerstwo Handel-Usługi J. Pacholski Boguszyn ul. Ogrodowa 2, 63 – 041 Chocicza (061) 28 75 668
 3. „JARGOS” Jarosław Wojtysiak Jeziory Wielkie 23/1 63-020 Zaniemyśl 507 029 286
 4. Wywóz Nieczystości Zdzisław Muślewski Chwałkowo Kościelne 16 63-130 Książ Wlkp. 513-435-912
 5. P.U.H. BROMAST ul. Słowackiego 11 63-041 Chocicza (61) 28 73 442
 6. Eko-Dbaj Sp. z o. o. ul. Gajówka 1, Cielcza 63-200 Jarocin (62) 74 73 018
 7. WC SERWIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2 41-808 Zabrze (32) 27 84 531
 8. Piotr Kaczmarek Zaborowo 62 63-130 Książ Wlkp. 506 820 908 05.02.2030 r.
 9. Usługi Asenizacyjne Marcin Wojta ul. Długa 10, Zbrudzewo 63-100 Śrem 661 727 910

I tylko te firmy mogą opróżniać szamba na terenie naszej gminy.

Zebranie sprawozdawcze SBL

Zarząd

Spółdzielczego Banku Ludowego

im. Ks. P. Wawrzyniaka

ZWOŁUJE ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE

GRUP CZŁONKOWSKICH

w dniu 15 czerwca 2020 r.o godz. 10 00Grupy Członkowskie z terenu Gminy Książ Wlkp., w restauracji „Słoneczny Dwór” w Książu Wlkp.

w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 10 00 Grupy Członkowskie z terenu Gminy Dolsk, w restauracji „Golden Chamber” w Drzonku.

w dniu 17 czerwca 2020 r. o godz. 10 00 Grupy Członkowskie z terenu Gminy Śrem i Brodnica Wlkp., w restauracji „Gajówka” w Zbrudzewie.

Serdecznie zapraszamy

Prezes Zarządu