Archiwum miesiąca: marzec 2018

Terminy odbioru śmieci IV-VI

Kiełczyn, Kiełczynek : 16.IV, 14.V, 11.VI

 

Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odebrane zostaną w terminie 17 kwietnia (na zgłoszenie telefoniczne do dnia 16 kwietnia pod nr tel. 61 28 30 511 w.140)

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów do godz. 7:00
wystawić pojemniki i pełne zawiązane worki z segregacją przed wejściem na teren nieruchomości. Zaleca się opisanie pojemnika numerem posesji.
CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA : pon.-pt. 8:00 – 15:00 tel. 61 28 30 511 w.140

Apel Wielkopolskiej Izby Rolniczej do rolników

 Niekorzystne warunki atmosferyczne panujące zimą mogły spowodować poważne straty w uprawach ozimych. Nadchodząca wiosna będzie wymagała od rolników dokonania wnikliwej lustracji pól, by odpowiednio wcześnie podjąć decyzję o dokonaniu przesiewów. Zwracamy przy tym uwagę, że zarówno tzw. komisje klęskowe, jak i likwidatorzy szkód towarzystw ubezpieczeniowych, muszą dokonać oceny zakresu szkód przed przeoraniem uszkodzonej plantacji. Z tego względu stwierdzone szkody należy niezwłocznie zgłosić ubezpieczycielowi oraz wójtowi czy burmistrzowi, by możliwe było jak najszybsze uruchomienie procedury szacowania strat.

Aby trafnie ocenić przezimowanie upraw, zachęcamy rolników do pobrania z plantacji kilku roślin razem z ziemią wokół korzeni i przeniesienia ich do pomieszczenia o temperaturze pokojowej. Po rozmrożeniu ziemi opłukuje się korzenie i przycina liście w odległości 3-4 cm od węzła krzewienia. Tak przygotowane rośliny zawija się na ligninę lub kilka warstw ręcznika papierowego i zwilża wodą. Pojawienie się po kilkunastu godzinach odrostów z przyciętych rozkrzewień świadczy o dobrym przezimowaniu roślin.

Dyżur pracowników Urzędu Skarbowego w Książu Wlkp.

Uprzejmie informujemy, że 14 marca br. w godzinach od 10:00 do 14:00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. – pokój nr 7, będą pełnili dyżur pracownicy Urzędu Skarbowego w Śremie, którzy udzielą niezbędnych informacji dotyczących rozliczenia rocznego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2017 rok oraz udostępnią formularze zeznań podatkowych.

ZUS – ZAŁÓŻ KONTO INDYWIDUALNE

 

14 marca 2018 r. w godzinach 10:00 – 14:00 w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp., pok. nr 7 będzie pełnił dyżur pracownik ZUS-u.

W tym dniu każdy może w Urzędzie założyć indywidualne konto na platformie usług elektronicznych i tam kontrolować swoje dane przekazywane przez pracodawców. Korzystając z konta pue można wydrukować zaświadczenia, złożyć wnioski, jak również  wysłać deklaracje rozliczeniowe.

Jeżeli jesteś osobą ubezpieczoną, masz swoje konto w ZUS-ie. Zostało ono założone na podstawie pierwszego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego.

Twoje konto jest oznaczone numerem PESEL nadanym przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL), a w przypadku braku numeru PESEL – serią i numerem dokumentu tożsamości.

Na koncie tym zapisane są dane, które płatnicy składek przekazali w dokumentach ubezpieczeniowych, m.in.:

 • dane identyfikacyjne: PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia, rodzaj i nr dokumentu tożsamości,
 • dane adresowe,
 • dane o przebiegu ubezpieczeń: okres i tytuł ubezpieczenia, podstawy wymiaru składek, świadczenia/przerwy oraz dane płatnika składek,
 • informacje o zwaloryzowanej wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne oraz składkach zapisanych na subkoncie,
 • informacje o członkostwie w OFE i składkach przekazanych na Twój rachunek w OFE,
 • informacje o kapitale początkowym

Podstawa prawna: art. 33 i art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 291 z późn. zm.).

Zasady składania i wypełniania oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2018

Dokument jest przeznaczony dla rolników, którzy w 2018 roku chcą złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.

Podstawy prawne

Art. 4, art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311).

Termin składania Oświadczenia

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 składa się w terminie od dnia 15 lutego 2018 r. do dnia 14 marca 2018 r.

Termin na złożenie Oświadczenia nie podlega przywróceniu.

Zasady składania Oświadczenia

Oświadczenie jest składane przez rolników, którzy:

 • w 2017 r. ubiegali się wyłącznie o:

jednolitą płatność obszarową,

płatność za zazielenienie,

płatność dodatkową,

płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu,

płatność do owiec,

płatność do kóz,

płatność niezwiązaną do tytoniu,

płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

(płatność ONW) (PROW 2014-2020),

wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),

premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),

 • w 2017 r. nie ubiegali się o przyznanie:

płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do bydła, płatności do krów,

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020),

płatności ekologicznej (PROW 2014-2020),

płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013),

zadeklarowali we wniosku złożonym w 2017 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha,

potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku,

chcą ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co we wniosku o przyznanie płatności w 2017 roku.

W przypadku, gdy w 2017 roku zostały wykryte w sprawie o przyznanie płatności przedeklarowania powierzchni stwierdzonej względem powierzchni deklarowanej i rolnik złoży w 2018 roku

Oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w powierzchniach deklarowanych działek do płatności, wówczas przedeklarowania mogą zostać także wyliczone w sprawie w roku 2018 co może skutkować zmniejszeniem lub odmową przyznania płatności.

Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 roku. Rolnik, który skutecznie złoży Oświadczenie nie musi składać w 2018 roku wniosku o przyznanie płatności. Oświadczenie może zostać złożone osobiście przez rolnika, przez osobę trzecią lub za pośrednictwem poczty (w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego).

Po złożeniu Oświadczenia, jeśli jest to zasadne, rolnik może złożyć formularz zmiany do wniosku w terminie do dnia 1 czerwca 2018 r. (ostateczny termin na składanie zmian do wniosku tj. 31 maja, w 2018 roku przypada na dzień wolny od pracy (Boże Ciało)).

Zasady wypełniania Oświadczenia

Oświadczenie należy wypełnić czytelnie długopisem, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek w danych osobowych.

Należy pamiętać, iż dane osobowe zadeklarowane we wniosku muszą być zgodne z aktualnymi danymi zadeklarowanymi we wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Pole 01 – należy wpisać 9-cyfrowy numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pole 02 – należy wpisać nazwisko osoby, która ubiega się o przyznanie płatności, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (j.o.n.o.p) – pełną nazwę.

Pole 03 – należy wpisać pierwsze imię osoby, która ubiega się o przyznanie płatności, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (j.o.n.o.p) – nazwę skróconą.

Pole 04 – należy wpisać drugie imię osoby (jeżeli je posiada), która ubiega się o przyznanie płatności, a w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę organu założycielskiego.

Pole 05 – należy wpisać numer PESEL (dotyczy osób fizycznych).

Pole 06 – należy wpisać numer REGON, jeżeli został nadany (pole obowiązkowe dla osób prawnych i j.o.n.o.p).

Pole 07 – należy wpisać kod kraju oraz numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości; dotyczy osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Pole 08 – rolnik podając numer telefonu komórkowego może otrzymywać krótkie informacje tekstowe (sms) związane ze złożonym oświadczeniem i zasadami przyznawania płatności.

Pole 09 – w tym polu rolnik (pełnomocnik/osoba uprawniona do reprezentacji) składa obowiązkowo czytelny podpis (imię i nazwisko) wraz z datą wypełnienia oświadczenia, potwierdzając prawdziwość wpisanych danych oraz znajomość zasad przyznawania płatności. Oświadczenie uznaje się za złożone, jeżeli jest podpisane przez rolnika (pełnomocnika/osobę uprawnioną do reprezentacji), z podaniem imienia i nazwiska.

Obsługa Oświadczenia w ARiMR

W każdym przypadku złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 osobiście przez wnioskującego lub przez  3 osobę trzecią (ustalenie na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), osoba składająca Oświadczenie otrzyma Potwierdzenie przyjęcia Oświadczenia.

W przypadku, gdy Oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia wymogów ustawowych do złożenia przedmiotowego Oświadczenia lub w Oświadczeniu będą braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) lub Oświadczenie wpłynie do ARiMR po terminie wówczas zostanie wydane Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

W przypadku wydania Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania rolnik ma prawo złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2018 (o ile nie minął termin na składanie wniosków o przyznanie płatności).

oświadczenie

Tegoroczne zasady składania wniosków o dopłaty bezpośrednie

Od 2018 roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus dostępnej na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) www.arimr.gov.pl.

Rolnicy, którzy posiadają już konto w aplikacji e-Wniosek mogą zalogować się na istniejące konto.

W przypadku, gdy rolnik nie posiada konta w aplikacji e-Wniosek, może uzyskać kod dostępu do aplikacji po uwierzytelnieniu na stronie Agencji poprzez podanie trzech danych weryfikacyjnych:

 • swojego numeru identyfikacyjnego (numer ewidencji producentów),
 • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego (numer rachunku bankowego w ewidencji producentów),
 • kwoty z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR w roku 2017 (w przypadku braku płatności w roku 2017 należy wprowadzić wartość 0).

Zalecane jest również wskazanie adresu e-mail – pole nieobowiązkowe (na ten adres będą przesyłane powiadomienia z ARiMR).

Rolnicy, którzy nie mają dostępu do Internetu lub będą mieli kłopoty z wypełnieniem e-wniosku przez Internet uzyskają pomoc w biurach powiatowych ARiMR, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, Izbach Rolniczych oraz u prywatnych podmiotów doradczych.

Aplikacja eWniosekPlus dostępna na stronie

www.arimr.gov.pl

od 15 marca 2018 r.

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017

W roku 2018 w przypadku, gdy dane z wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 nie uległy zmianie, rolnik zamiast wniosku może złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się o co najmniej jedną z płatności:

 • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
 • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
 • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Oświadczenia nie może złożyć rolnik, który ubiegał się we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 o inne płatności niż te wymienione powyżej.

Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 roku.

Oświadczenie składa się w terminie od dnia 15 lutego 2018 r. do dnia 14 marca 2018 r.

Termin na złożenie Oświadczenia nie podlega przywróceniu.

W przypadku, gdy Oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia wymogów ustawowych do złożenia przedmiotowego Oświadczenia lub w Oświadczeniu będą braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) lub Oświadczenie wpłynie do ARiMR po terminie, wówczas zostanie wydane Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. W przypadku wydania Postanowienia rolnik ma prawo złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2018, dlatego postanowienie takie zostanie wydane w terminie umożliwiającym złożenie wniosku.

Ogólnopolska Karta Seniora

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Książu Wlkp. informuje, iż każdy senior, który skończył 60 lat może bezpłatnie wyrobić własną kartę seniora. Wystarczy, że przystąpi do programu Ogólnopolskiej Karty Seniora, wcześniej wypełniając formularz zgłoszeniowy.

W tym celu wystarczy samodzielnie pobrać zgłoszenie, które po wypełnieniu należy drogą mailową (kartaseniora@manko.pl) lub pocztową przesłać na adres Organizatora:

Stowarzyszenie MANKO
al. J. Słowackiego 46/30
30-018 Kraków
z dopiskiem “Ogólnopolska Karta Seniora”,

dołączając do wysyłki zaadresowaną kopertę z adresem zwrotnym i znaczek pocztowy oraz plastikowe zakrętki po butelkach! Zakrętki zostaną przekazane na cele charytatywne. Zainteresowane osoby mogą także wysłać formularz za pośrednictwem tut. Ośrodka,
w siedzibie którego dostępne są różnego rodzaju druki i regulaminy.

„Ogólnopolska Karta Seniora” wydawana jest w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Ma ona na celu aktywizację seniorów oraz umożliwienie osobom, które ukończyły 60 lat korzystanie z ulg oferowanych przez uczestniczących w programie partnerów. Karta wydawana jest bezpłatnie, na czas nieokreślony. Do programu zapraszane są również firmy, które mogą zaoferować seniorom zniżki. Formularz zgłoszeniowy zarówno dla uczestników programu, jak i jego partnerów, regulamin oraz lista firm honorujących „Ogólnopolską Kartę Seniora”, dostępne są pod adresem https://www.glosseniora.pl. Zapraszamy do skorzystania!

Zasady bioasekuracji

 

Informujemy, że 28 lutego 2018 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). Zgodnie z ww. zmianą rozporządzenia następujące zasady bioasekuracji obowiązują na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej:

 1. karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
 2. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń wjeżdżających na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie,
 3. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz domowych,
 4. utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, mających oddzielne wejścia oraz niemających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne,
 5. wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie,
 6. stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń, przed rozpoczęciem tych czynności, środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz oczyszczanie i odkażanie obuwia,
 7. bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 8. używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przeznaczonego wyłącznie do wykonywania tych czynności,
 9. wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie, i wyjściami z tych pomieszczeń, przy czym szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a długość – nie mniejsza niż 1 m, a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego,
 10. sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń, z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki, oraz bieżące aktualizowanie tego spisu,
 11. zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem – w przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym.

Wprowadzony zostanie również zakaz:

 1. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie, zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących z dzików oraz materiałów i przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem ASF,
 2. wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.

Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Zasady-bioasekuracji-w-calym-kraju.