Zasady składania i wypełniania oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2018

Dokument jest przeznaczony dla rolników, którzy w 2018 roku chcą złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.

Podstawy prawne

Art. 4, art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 311).

Termin składania Oświadczenia

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 składa się w terminie od dnia 15 lutego 2018 r. do dnia 14 marca 2018 r.

Termin na złożenie Oświadczenia nie podlega przywróceniu.

Zasady składania Oświadczenia

Oświadczenie jest składane przez rolników, którzy:

  • w 2017 r. ubiegali się wyłącznie o:

jednolitą płatność obszarową,

płatność za zazielenienie,

płatność dodatkową,

płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu,

płatność do owiec,

płatność do kóz,

płatność niezwiązaną do tytoniu,

płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami

(płatność ONW) (PROW 2014-2020),

wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),

premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020),

  • w 2017 r. nie ubiegali się o przyznanie:

płatności dla młodych rolników, płatności do powierzchni upraw roślin strączkowych na ziarno, płatności do upraw roślin pastewnych, płatności do powierzchni uprawy buraków cukrowych, płatności do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych, płatności do powierzchni uprawy truskawek, płatności do powierzchni uprawy pomidorów, płatności do powierzchni uprawy lnu, płatności do powierzchni uprawy konopi włóknistych, płatności do bydła, płatności do krów,

płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej (PROW 2014-2020),

płatności ekologicznej (PROW 2014-2020),

płatności rolnośrodowiskowej (PROW 2007-2013),

zadeklarowali we wniosku złożonym w 2017 r. powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha,

potwierdzają brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku,

chcą ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co we wniosku o przyznanie płatności w 2017 roku.

W przypadku, gdy w 2017 roku zostały wykryte w sprawie o przyznanie płatności przedeklarowania powierzchni stwierdzonej względem powierzchni deklarowanej i rolnik złoży w 2018 roku

Oświadczenie, w którym potwierdzi brak zmian w powierzchniach deklarowanych działek do płatności, wówczas przedeklarowania mogą zostać także wyliczone w sprawie w roku 2018 co może skutkować zmniejszeniem lub odmową przyznania płatności.

Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 roku. Rolnik, który skutecznie złoży Oświadczenie nie musi składać w 2018 roku wniosku o przyznanie płatności. Oświadczenie może zostać złożone osobiście przez rolnika, przez osobę trzecią lub za pośrednictwem poczty (w tym przypadku za datę wpływu do ARiMR uznaje się datę stempla pocztowego).

Po złożeniu Oświadczenia, jeśli jest to zasadne, rolnik może złożyć formularz zmiany do wniosku w terminie do dnia 1 czerwca 2018 r. (ostateczny termin na składanie zmian do wniosku tj. 31 maja, w 2018 roku przypada na dzień wolny od pracy (Boże Ciało)).

Zasady wypełniania Oświadczenia

Oświadczenie należy wypełnić czytelnie długopisem, drukowanymi literami, bez skreśleń i poprawek w danych osobowych.

Należy pamiętać, iż dane osobowe zadeklarowane we wniosku muszą być zgodne z aktualnymi danymi zadeklarowanymi we wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Pole 01 – należy wpisać 9-cyfrowy numer identyfikacyjny nadany na podstawie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pole 02 – należy wpisać nazwisko osoby, która ubiega się o przyznanie płatności, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (j.o.n.o.p) – pełną nazwę.

Pole 03 – należy wpisać pierwsze imię osoby, która ubiega się o przyznanie płatności, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (j.o.n.o.p) – nazwę skróconą.

Pole 04 – należy wpisać drugie imię osoby (jeżeli je posiada), która ubiega się o przyznanie płatności, a w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – nazwę organu założycielskiego.

Pole 05 – należy wpisać numer PESEL (dotyczy osób fizycznych).

Pole 06 – należy wpisać numer REGON, jeżeli został nadany (pole obowiązkowe dla osób prawnych i j.o.n.o.p).

Pole 07 – należy wpisać kod kraju oraz numer paszportu lub innego dokumentu tożsamości; dotyczy osób fizycznych nieposiadających obywatelstwa polskiego.

Pole 08 – rolnik podając numer telefonu komórkowego może otrzymywać krótkie informacje tekstowe (sms) związane ze złożonym oświadczeniem i zasadami przyznawania płatności.

Pole 09 – w tym polu rolnik (pełnomocnik/osoba uprawniona do reprezentacji) składa obowiązkowo czytelny podpis (imię i nazwisko) wraz z datą wypełnienia oświadczenia, potwierdzając prawdziwość wpisanych danych oraz znajomość zasad przyznawania płatności. Oświadczenie uznaje się za złożone, jeżeli jest podpisane przez rolnika (pełnomocnika/osobę uprawnioną do reprezentacji), z podaniem imienia i nazwiska.

Obsługa Oświadczenia w ARiMR

W każdym przypadku złożenia Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 osobiście przez wnioskującego lub przez  3 osobę trzecią (ustalenie na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), osoba składająca Oświadczenie otrzyma Potwierdzenie przyjęcia Oświadczenia.

W przypadku, gdy Oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia wymogów ustawowych do złożenia przedmiotowego Oświadczenia lub w Oświadczeniu będą braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) lub Oświadczenie wpłynie do ARiMR po terminie wówczas zostanie wydane Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

W przypadku wydania Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania rolnik ma prawo złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2018 (o ile nie minął termin na składanie wniosków o przyznanie płatności).

oświadczenie

Tags: No tags

Comments are closed.