Informacja dla posiadaczy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Książa Wlkp. informuje, że w związku z prowadzonymi kontrolami nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, pod kątem spełnienia wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Książ Wlkp., dotyczących częstotliwości, zasad i sposobu usuwania nieczystości ciekłych stwierdza się wiele nieprawidłowości tj. brak umów na wywóz nieczystości ciekłych oraz rachunków potwierdzających wykonanie takiej usługi poprzez uprawniony podmiot. W związku z powyższym takie działania kontrolne na terenie gminy Książ Wlkp., zostaną wzmożone.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy i regulaminu zbiorniki bezodpływowe winny być opróżniane z częstotliwością i w sposób gwarantujący niewystępowanie wypływów ze zbiornika, wynikających z jego przepełnienia. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z usług w zakresie odbierania nieczystości ciekłych poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługę wywozu. Brak udokumentowanego wywozu nieczystości ciekłych będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych.

Kontrola dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.):

Art. 3 ust. 3 „Gminy prowadzą ewidencję:
1)zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
2)przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.”.
Art. 5 ust. 1 pkt 3a Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych.
Art. 5 ust. 1 pkt 3b Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Art. 6 ust. 1 Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub
2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2
– przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi..

Informuję również, że zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie naszej gminy posiadają następujące firmy:

  1. STRARLECH” Leszek Stępa Kiełczynek 70 63-130 Książ Wlkp. (061) 28 22 505
  2. Tapicerstwo Handel-Usługi J. Pacholski Boguszyn ul. Ogrodowa 2, 63 – 041 Chocicza (061) 28 75 668
  3. „JARGOS” Jarosław Wojtysiak Jeziory Wielkie 23/1 63-020 Zaniemyśl 507 029 286
  4. Wywóz Nieczystości Zdzisław Muślewski Chwałkowo Kościelne 16 63-130 Książ Wlkp. 513-435-912
  5. P.U.H. BROMAST ul. Słowackiego 11 63-041 Chocicza (61) 28 73 442
  6. Eko-Dbaj Sp. z o. o. ul. Gajówka 1, Cielcza 63-200 Jarocin (62) 74 73 018
  7. WC SERWIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2 41-808 Zabrze (32) 27 84 531
  8. Piotr Kaczmarek Zaborowo 62 63-130 Książ Wlkp. 506 820 908 05.02.2030 r.
  9. Usługi Asenizacyjne Marcin Wojta ul. Długa 10, Zbrudzewo 63-100 Śrem 661 727 910

I tylko te firmy mogą opróżniać szamba na terenie naszej gminy.

Tags: No tags

Comments are closed.