Zwrot podatku akcyzowego

Już od 3 sierpnia do 31 sierpnia br. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku, którego wzór znajdą Państwo w załączeniu, należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca br.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku wynosi 100 litrów na hektar użytków rolnychHodowcom bydła przypominamy, że od tego roku przysługuje dodatkowy limit ustalony jako 30-krotność stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła według stanu średniorocznego za rok poprzedzający (czyli w 2020 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2019 roku). Jednak muszą oni pamiętać, że do wniosku o zwrot podatku akcyzowego będzie trzeba załączyć również zaświadczenie od ARiMR potwierdzające ilość sztuk bydła w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim. O takie zaświadczenie można ubiegać się już w biurach powiatowych Agencji.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 października do 31 października br. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obowiązujący od 01.01.2019 r.

Załącznik do wniosku – zestawienie faktur vat za okres od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.

Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

W przypadku gruntów dzierżawionych, oświadczenie dotyczące gruntów, które wnioskodawca dzierżawi

Klauzula RODO

Tags: No tags

Comments are closed.