Dofinansowanie KGW

Informuję mieszkańców, a przede wszystkich członków KGW o realizacji otrzymanego dofinansowania od ARiMR. Przeznaczono je na:

 • Zakup chłodni na napoje za kwotę 1.799,00 zł
 • Suchy bemar podgrzewacz bez wody wolnostojący Royal Catering za kwotę 1.982,00 zł
 • Koszulki z nadrukiem „KGW Kiełczynek” 10 szt. za kwotę 240,00 zł

Razem: 4.021,00 zł

Sprawozdanie z wykonania w/w zadania, którego termin mija 31.01.2021, zostało złożone 13.01.2021.

INEA

Inea informuję mieszkańców korzystających z światłowodów, że w najbliższym czasie skontaktuje się z nimi ich przedstawiciel. Można również umówić wizytę pod nr 732448844. Inea oferuje najszybszy w Polsce internet wg rankingu SPEEDTEST.

Szczepienia przeciw Covid-19

Punktem szczepień na terenie naszej gminy jest Przychodnia Bellus Książ Wlkp. ul. Wiosny Ludów 24a tel.  612822540.

Od 22 stycznia zarejestrować się mogą osoby powyżej 70. roku życia. Na chwilę obecną zajęte są wszystkie terminy do końca marca. W związku z tym można wypełnić formularz zgłoszenia. Konsultant skontaktuje się z Tobą, gdy sytuacja się zmieni i pojawią się nowe wolne terminy.

https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/zapraszamy

Zbiórka choinek

Urząd Miejski w Książu Wlkp. informuje, że na terenie Gminy istnieje możliwość bezpłatnego pozostawienia świątecznych drzewek (choinek) w wyznaczonych do tego miejscach. Zabrane stamtąd choinki mają szanse na drugie życie. Jako, że świąteczne drzewka są odpadem biodegradowalnym, oddając je do zakładu przetwarzania odpadów, powstanie z nich naturalny nawóz.

Gdzie zatem i kiedy można zostawić choinkę:

W czwartek, 14.01.2021, w godzinach od 8:00 do 10:00:

 • Chwałkowo Kościelne prze świetlicy wiejskiej obok kontenera na zużytą odzież,
 • Kołacin – przy budynku strażnicy,
 • Mchy – na trawniku przed remizą strażacką,
 • Brzóstownia – przy placu zabaw,
 • Włościejewice – Ługi – na trawniku przy budynku strażnicy.

Piątek, 15.01.2021, w godzinach od 8:00 do 10:00:

 • Chrząstowo – przy budynku strażnicy,
 • Konarzyce – przy świetlicy wiejskiej,  
 • Gogolewo – przy świetlicy wiejskiej,
 • Zaborowo – przy świetlicy wiejskiej.

Ponadto możliwe jest dostarczenie przez mieszkańców choinek do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Radoszkowskiej w Książu Wlkp., gdzie zostaną one odebrane nieodpłatnie. Przypomnijmy, że PSZOK czynny jest w następujących dniach i godzinach: we wtorki i czwartki od 10.00 do 17.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

                                                                                               Zapraszamy.

Zwrot podatku akcyzowego

Już od 3 sierpnia do 31 sierpnia br. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku, którego wzór znajdą Państwo w załączeniu, należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca br.

Roczny limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 roku wynosi 100 litrów na hektar użytków rolnychHodowcom bydła przypominamy, że od tego roku przysługuje dodatkowy limit ustalony jako 30-krotność stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) bydła według stanu średniorocznego za rok poprzedzający (czyli w 2020 roku będą brane pod uwagę stany średnioroczne bydła z 2019 roku). Jednak muszą oni pamiętać, że do wniosku o zwrot podatku akcyzowego będzie trzeba załączyć również zaświadczenie od ARiMR potwierdzające ilość sztuk bydła w przeliczeniu na DJP w roku poprzednim. O takie zaświadczenie można ubiegać się już w biurach powiatowych Agencji.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 1 października do 31 października br. przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej obowiązujący od 01.01.2019 r.

Załącznik do wniosku – zestawienie faktur vat za okres od 01.02.2020 r. do 31.07.2020 r.

Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

W przypadku gruntów dzierżawionych, oświadczenie dotyczące gruntów, które wnioskodawca dzierżawi

Klauzula RODO

Informacja dla posiadaczy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Książa Wlkp. informuje, że w związku z prowadzonymi kontrolami nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, pod kątem spełnienia wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Książ Wlkp., dotyczących częstotliwości, zasad i sposobu usuwania nieczystości ciekłych stwierdza się wiele nieprawidłowości tj. brak umów na wywóz nieczystości ciekłych oraz rachunków potwierdzających wykonanie takiej usługi poprzez uprawniony podmiot. W związku z powyższym takie działania kontrolne na terenie gminy Książ Wlkp., zostaną wzmożone.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy i regulaminu zbiorniki bezodpływowe winny być opróżniane z częstotliwością i w sposób gwarantujący niewystępowanie wypływów ze zbiornika, wynikających z jego przepełnienia. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z usług w zakresie odbierania nieczystości ciekłych poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługę wywozu. Brak udokumentowanego wywozu nieczystości ciekłych będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych.

Kontrola dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.):

Art. 3 ust. 3 „Gminy prowadzą ewidencję:
1)zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
2)przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.”.
Art. 5 ust. 1 pkt 3a Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych.
Art. 5 ust. 1 pkt 3b Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Art. 6 ust. 1 Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub
2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2
– przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi..

Informuję również, że zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie naszej gminy posiadają następujące firmy:

 1. STRARLECH” Leszek Stępa Kiełczynek 70 63-130 Książ Wlkp. (061) 28 22 505
 2. Tapicerstwo Handel-Usługi J. Pacholski Boguszyn ul. Ogrodowa 2, 63 – 041 Chocicza (061) 28 75 668
 3. „JARGOS” Jarosław Wojtysiak Jeziory Wielkie 23/1 63-020 Zaniemyśl 507 029 286
 4. Wywóz Nieczystości Zdzisław Muślewski Chwałkowo Kościelne 16 63-130 Książ Wlkp. 513-435-912
 5. P.U.H. BROMAST ul. Słowackiego 11 63-041 Chocicza (61) 28 73 442
 6. Eko-Dbaj Sp. z o. o. ul. Gajówka 1, Cielcza 63-200 Jarocin (62) 74 73 018
 7. WC SERWIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2 41-808 Zabrze (32) 27 84 531
 8. Piotr Kaczmarek Zaborowo 62 63-130 Książ Wlkp. 506 820 908 05.02.2030 r.
 9. Usługi Asenizacyjne Marcin Wojta ul. Długa 10, Zbrudzewo 63-100 Śrem 661 727 910

I tylko te firmy mogą opróżniać szamba na terenie naszej gminy.

Opłata za gospodarowanie odpadami

W związku ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dnia 11. sierpnia br. (tj. wtorek) od godziny 18:00-19:00 w świetlicy będą wydawane pisma informujące o nowych stawkach. Pisma te można również odebrać u sołtysa w godzinach popołudniowych.