Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Książ Wlkp

Burmistrz Książ Wlkp. zawiadamia, że uchwałą Nr XIV/93/2019 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019, poz. 10148) zmianie uległa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami obowiązywać będą od 1 stycznia 2020 r. Ich wysokość zróżnicowana jest – tak jak było to dotychczas – ze względu na prowadzoną przez mieszkańców selektywną, bądź nieselektywną zbiórkę odpadów i wynosi odpowiednio:

18,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,

36,00 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów.

Opłatę za gospodarowanie należy uiszczać na indywidualne numery kont w terminach obowiązujących dotychczas tj. do 15 lutego, 15 kwietnia, 15 czerwca, 15 sierpnia, 15 października, 15 grudnia.

Przerwa w dostawie prądu

Obszar Książ Wielkopolski w dniach: 2019-11-08,w godzinach: 8 lis 08:30 – 8 lis 11:30 KIEŁCZYNEK 32, 33, 34, 34A, 35, 35A, 36, 36A, 36B, 37, 38,39, 40, 41, 42, 43, 45, 45A, 46, 47, 48, 54,

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

Dnia 22. października br. tj. wtorek o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Kiełczynku odbędzie się zebranie wiejskie, którego celem będzie wyłonienie Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej naszego sołectwa.

Resort energii przypomina o składaniu oświadczeń do firm energetycznych

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – tzw. ustawa o cenach prądu, obowiązuje od 29 czerwca 2019 r. Kilka dni temu minister energii podpisał rozporządzenie do tej ustawy – w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.

Głównym celem rozporządzenia jest określenie zasad rozliczania pomiędzy przedsiębiorstwami obrotu a Funduszem Wypłat Różnicy Ceny oraz sposobu wyznaczania obowiązujących 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych (cen odniesienia).

Zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. mają odbiorcy końcowi z następujących grup:

  • mikro i mali przedsiębiorcy,
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
  • inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej


Oświadczenia należy składać do 27 lipca 2019 r. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Gminny Turniej Sołectw

Centrum Kultury Książ Wlkp. wraz z Sołectwem Włościejewice serdecznie zapraszają na Gminny Turniej Sołectw, który odbędzie się w niedzielę, 16 czerwca, o godz. 16.00 na boisku we Włościejewicach. To już tradycja, że w przyjemnej czerwcowej atmosferze drużyny z różnych wsi naszej Gminy rywalizują ze sobą o miano najlepszego sołectwa.

Każda drużyna powinna się składać z 6 osób. Chętnych do uczestnictwa w turnieju proszę o zgłaszanie się pod numerem 512331318.

Badania ankietowe prowadzone na terenie Gminy Książ Wlkp.

Główny Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w wylosowanych gospodarstwach rolnych mieszczących się na terenie Gminy Książ Wlkp. od 1 czerwca br. ankieterzy statystyczni realizują badania ankietowe w zakresie:

  • czerwcowego badania rolniczego,
  • badania pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
  • badania pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego.

Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych można uzyskać na stronach internetowych:

https://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-czerwiec-2019,175,1.htmlorazhttp://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/index.htm