Informacja dla posiadaczy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Książa Wlkp. informuje, że w związku z prowadzonymi kontrolami nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, pod kątem spełnienia wymogów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy Książ Wlkp., dotyczących częstotliwości, zasad i sposobu usuwania nieczystości ciekłych stwierdza się wiele nieprawidłowości tj. brak umów na wywóz nieczystości ciekłych oraz rachunków potwierdzających wykonanie takiej usługi poprzez uprawniony podmiot. W związku z powyższym takie działania kontrolne na terenie gminy Książ Wlkp., zostaną wzmożone.

Zgodnie z zapisami ww. ustawy i regulaminu zbiorniki bezodpływowe winny być opróżniane z częstotliwością i w sposób gwarantujący niewystępowanie wypływów ze zbiornika, wynikających z jego przepełnienia. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z usług w zakresie odbierania nieczystości ciekłych poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługę wywozu. Brak udokumentowanego wywozu nieczystości ciekłych będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych.

Kontrola dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.):

Art. 3 ust. 3 „Gminy prowadzą ewidencję:
1)zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
2)przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.”.
Art. 5 ust. 1 pkt 3a Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych.
Art. 5 ust. 1 pkt 3b Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.
Art. 6 ust. 1 Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub
2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2
– przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi..

Informuję również, że zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie naszej gminy posiadają następujące firmy:

 1. STRARLECH” Leszek Stępa Kiełczynek 70 63-130 Książ Wlkp. (061) 28 22 505
 2. Tapicerstwo Handel-Usługi J. Pacholski Boguszyn ul. Ogrodowa 2, 63 – 041 Chocicza (061) 28 75 668
 3. „JARGOS” Jarosław Wojtysiak Jeziory Wielkie 23/1 63-020 Zaniemyśl 507 029 286
 4. Wywóz Nieczystości Zdzisław Muślewski Chwałkowo Kościelne 16 63-130 Książ Wlkp. 513-435-912
 5. P.U.H. BROMAST ul. Słowackiego 11 63-041 Chocicza (61) 28 73 442
 6. Eko-Dbaj Sp. z o. o. ul. Gajówka 1, Cielcza 63-200 Jarocin (62) 74 73 018
 7. WC SERWIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2 41-808 Zabrze (32) 27 84 531
 8. Piotr Kaczmarek Zaborowo 62 63-130 Książ Wlkp. 506 820 908 05.02.2030 r.
 9. Usługi Asenizacyjne Marcin Wojta ul. Długa 10, Zbrudzewo 63-100 Śrem 661 727 910

I tylko te firmy mogą opróżniać szamba na terenie naszej gminy.

Opłata za gospodarowanie odpadami

W związku ze zmianą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dnia 11. sierpnia br. (tj. wtorek) od godziny 18:00-19:00 w świetlicy będą wydawane pisma informujące o nowych stawkach. Pisma te można również odebrać u sołtysa w godzinach popołudniowych.

Zebranie sprawozdawcze SBL

Zarząd

Spółdzielczego Banku Ludowego

im. Ks. P. Wawrzyniaka

ZWOŁUJE ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZE

GRUP CZŁONKOWSKICH

w dniu 15 czerwca 2020 r.o godz. 10 00Grupy Członkowskie z terenu Gminy Książ Wlkp., w restauracji „Słoneczny Dwór” w Książu Wlkp.

w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 10 00 Grupy Członkowskie z terenu Gminy Dolsk, w restauracji „Golden Chamber” w Drzonku.

w dniu 17 czerwca 2020 r. o godz. 10 00 Grupy Członkowskie z terenu Gminy Śrem i Brodnica Wlkp., w restauracji „Gajówka” w Zbrudzewie.

Serdecznie zapraszamy

Prezes Zarządu

Przyłączenie do sieci gazowej

Informuję, że firma G.EN.-Gaz chce oszacować ilość osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci gazowej. Złożenie ankiety deklarującej zainteresowanie przyłączeniem nie jest jednoznaczne z tym, iż taka inwestycja zostanie zrealizowana. Osoby zainteresowane proszę o odebranie ankiety od sołtysa lub pobranie ze strony kielczynek.pl i oddanie wypełnionych do 10.06.br. Dodatkowo ankiety będą rozdawane dn. 09.06.br od 18:00-19:00 przy świetlicy.

Komunikat dotyczący zakazu korzystania z części Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach

W związku z utrzymującym się stale na terenie kraju stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz w trosce o życie i zdrowie obywateli, Burmistrz Książa Wlkp. informuje, że od dnia 27 maja 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. został wprowadzony zakaz korzystania z części Terenów Rekreacyjnych w Jarosławkach. Nieczynne będą:

 • kąpieliska nr 1 i nr 2 oraz plaże publiczne,
 • pole biwakowe,
 • parking,
 • toalety publiczne.

Święconka 2020

Na prośbę ks. Andrzeja Dolskiego przekazuję informację dotyczącą tegorocznej święconki.

Ksiądz proboszcz w Wielką Sobotę odprawi obrządek święcenia potraw o godzinie 12:00 w kościele parafialnym. W związku z zakazem zgromadzeń prosi parafian, aby w tym czasie zebrali się w swoich domach nad święconką, odmówili modlitwy „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”, a Ci którzy w swoich domach mają wodę święconą mogą jej użyć do poświęcenia potraw.