Posted on

Nowe wymogi dla hodowców drobiu w związku z ptasią grypą

kury

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Śremie w związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U rok 2017 poz. 722) informuję, że każda osoba utrzymująca drób w chowie przyzagrodowym jest zobowiązana do prowadzenia „Informacji  z  codziennych przeglądów stada  drobiu” – (wzór w załączeniu).

wzór pdf

wzór doc

Posted on

„Bezpańskie psy”

W związku ze skargami na wałęsające się po naszej wsi psy, proszę mieszkańców o należytą opiekę nad pupilami. W przypadku, gdy nie znamy właściciela psa należy uwięzić takie zwierzę i poinformować o zaistniałej sytuacji p. Lenartowską w Urzędzie Miasta pokój nr 11 tel. 61 2822001 wew.32, ewentualnie sołtysa.

 

Posted on

Usuwanie osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków

Przypominamy, iż właściciele nieruchomości, na których zlokalizowane są przydomowe oczyszczalnie ścieków, zobowiązani są do pozbywania się osadów z oczyszczalni, z częstotliwością określoną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz na 2 lata. Usługi na terenie Gminy Książ Wlkp. w zakresie usuwania osadu świadczy Firma EKO-DBAJ Sp. z o. o. z siedzibą w Cielczy ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin.

Koszt wywozu za 1 tonę wynosi 150 zł brutto w transporcie łączonym, przy minimum 10-ciu zgłoszonych nieruchomościach według ustalonego przez Firmę harmonogramu. Rachunki, faktury za wykonaną usługę winny być przechowywane przez okres minimum 3 lat. Szczegółowe informacje dotyczące usługi otrzymają Państwo kontaktując się bezpośrednio z przedstawicielami Firmy na numer telefonu: 501-388-736

Posted on

Informacja o obowiązkach dotyczących właścicieli drobiu

Informacja o obowiązkach dotyczących właścicieli drobiu

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091), Powiatowy Lekarz Weterynarii w Śremie przypomina, iż na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 w/w rozporządzenia istnieje obowiązek, aby osoby utrzymujące drób lub inne ptaki w gospodarstwach, zgłaszały powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsca, ich utrzymywania, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Informacje na temat miejsc utrzymywania drobiu i innych ptaków należy zgłaszać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Śremie
ul. Chełmońskiego 22
63-100 Śrem
tel. (61) 28-10-049

Jednocześnie przypominamy, że nieprzestrzeganie przytoczonego przepisu rozporządzenia zagrożone jest karą administracyjną w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłoszonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Niezachowanie wytycznych dotyczących bioasekuracji w przypadku wystąpienia grypy ptaków skutkować będzie brakiem możliwości wypłaty odszkodowania .

wniosek-zgłoszenie miejsc utrzymywania drobiu i innych ptaków