Resort energii przypomina o składaniu oświadczeń do firm energetycznych

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych – tzw. ustawa o cenach prądu, obowiązuje od 29 czerwca 2019 r. Kilka dni temu minister energii podpisał rozporządzenie do tej ustawy – w sprawie sposobu obliczenia kwoty różnicy ceny i rekompensaty finansowej oraz sposobu wyznaczania cen odniesienia.

Głównym celem rozporządzenia jest określenie zasad rozliczania pomiędzy przedsiębiorstwami obrotu a Funduszem Wypłat Różnicy Ceny oraz sposobu wyznaczania obowiązujących 30 czerwca 2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną dla odbiorców końcowych (cen odniesienia).

Zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. mają odbiorcy końcowi z następujących grup:

  • mikro i mali przedsiębiorcy,
  • szpitale,
  • jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne,
  • inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej


Oświadczenia należy składać do 27 lipca 2019 r. do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do ustawy.

Gminny Turniej Sołectw

Centrum Kultury Książ Wlkp. wraz z Sołectwem Włościejewice serdecznie zapraszają na Gminny Turniej Sołectw, który odbędzie się w niedzielę, 16 czerwca, o godz. 16.00 na boisku we Włościejewicach. To już tradycja, że w przyjemnej czerwcowej atmosferze drużyny z różnych wsi naszej Gminy rywalizują ze sobą o miano najlepszego sołectwa.

Każda drużyna powinna się składać z 6 osób. Chętnych do uczestnictwa w turnieju proszę o zgłaszanie się pod numerem 512331318.

Obowiązek umieszczania tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości

Burmistrz Książ Wlkp. przypomina, że właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym lub w przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Należy też pamiętać, że oprócz numeru porządkowego na tabliczce zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw – nazwę miejscowości. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne  (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 ze zm.).

Brak oznakowania budynku utrudnia lub wręcz uniemożliwia jednoznaczne zidentyfikowanie nieruchomości. Prawidłowe oznakowanie posesji numerem porządkowym usprawni interwencje pogotowia ratunkowego i innych służb ratunkowych Straży Pożarnej, czy też Policji. Duże numery porządkowe z wyraźną nazwą miejscowości ułatwią lokalizację danego budynku, co ma wpływ na nasze życie i bezpieczeństwo. Dodatkowo właściwe oznakowanie nieruchomości pomoże w pracy listonoszom jak i kurierom dostarczającym listy i przesyłki, a także usprawni pracę firmom wywozowym odbierającym odpady komunalne i ścieki.